Konkurser maj 2019

Nyheter   •   Jun 17, 2019 08:00 CEST

Under maj 2019 försattes 633 företag i konkurs jämfört med 693 företag i maj 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till maj ökade antalet konkurser med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i maj till 2 231 personer, en ökning med 23 procent jämfört med maj 2018.

Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 10:00 CEST

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade under 2018. Det visar Tillväxtanalys årliga uppföljning av omfattning och förändringar i det utländska ägandet i Sverige uttryckt i antal företag och anställda, som publiceras idag.

Leder finansmarknadens hållbarhetsvärderingar till grönare finanser och en grön omställning av näringslivet?

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 12:00 CEST

Ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker är en förutsättning för att finanssektorn ska kunna identifiera gröna investeringar och marknadsföra hållbara placeringsalternativ.

Tillväxtanalys omfattande undersökning av ESG-värderingar, SBT-initiativet och lagkraven om att upprätta hållbarhetsredovisningar visar att hållbarhetsrisker har finansiell betydelse och att mer och högkvalitativ information om hållbarhet är efterfrågad.

– Vår slutsats är dock att finanssektorns egna verktyg för att skapa transparens kring hållbarhet knappast lett till mer hållbara kapitalflöden eller bidragit till näringslivets gröna omställning i dagsläget, säger Eva Alfredsson, analytiker vid Tillväxtanalys.

Finanssektorn lägger allt mer resurser på att värdera företagens hållbarhet. Den handlingsplan för EU:s fortsatta hållbarhetsarbete på de finansiella marknaderna, som EU-kommissionen presenterade i mars 2018, omfattar både lagstiftning och ambitiösa åtgärder som ska genomföras på kort tid.

– Några av slutsatserna i vårt ramprojekt är att värderingarna inte är ett transparent mått på företagens hållbarhet eller deras hållbarhetsrisker. ESG-värderingar har också en låg genomsnittlig vikt för finansiella aktörers investeringsbeslut i dagsläget. Science based targets, SBT, är ett mått på företagens gröna omställning men då endast ett fåtal, om än stora svenska företag, anslutit sig så har det ännu inte bidragit till någon generell grön omställning av varken näringslivet eller det finansiella kapitalet. Implementeringen av EU:s handlingsplan har inte heller bidragit till förändrade kapitalflöden eftersom den inte har lett till att företagen har ökat eller förändrat sin hållbarhetsredovisning i Sverige. Trots de till synes nedslående resultaten rymmer initiativen potential givet att de vidareutvecklas, säger Eva Alfredsson.

ESG är ett betygsinstrument där företagen poängsätts utifrån områdena miljö (E), social relation (S) och bolagsledning (G). SBT, Science Based Targets, är ett initiativ som ska underlätta för företagen att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller.

Den 11 juni arrangerar Tillväxtanalys och Esbri ett seminarium för att presentera rapportens slutsatser och bjuda in till diskussion om vad gröna finanser betyder för en grön omställning av näringslivet och vilken roll staten kan spela kring detta.

För mer information:

Eva Alfredsson, analytiker och projektledare Tillväxtanalys

Tel: 010-447 44 31

E-post: eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer om projektet här

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker är en förutsättning för att finanssektorn ska kunna identifiera gröna investeringar och marknadsföra hållbara placeringsalternativ.

Läs vidare »

Analytiker till Innovation och grön omställning

Nyheter   •   Jun 10, 2019 07:39 CEST

Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik? Vi söker nu en senior analytiker till avdelningen Innovation och grön omställning. Varmt välkommen med din ansökan!

Nya ledamöter i Tillväxtanalys vetenskapliga råd

Nyheter   •   Maj 29, 2019 09:06 CEST

Regeringen har fattat beslut om nya ledamöter i Tillväxtanalys vetenskapliga råd. Följande personer är nu förordnade på två år:

Alexandra Waluszewski
Professor vid ekonomiska-historiska institutionen på Uppsala universitet, med fokus på företagens teknik- och kunskapsutveckling.

Åse Gornitzka
Professor och statsvetare vid Oslo universitet, med en profil inom EU-frågor, offentlig administration och kunskapspolitik.

Rikard Forslid
Professor vid nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, har internationell ekonomi som forskningsfält, arbetar med frågor som rör internationell handel, miljö och företagslokalisering.

Lars Hultkrantz
Professor vid Handelshögskolan på Örebro universitet, med forskningsområden inom offentlig ekonomi, transportekonomi, miljö- och naturresursekonomi och turism.

Martin Andersson
Professor vid institutionen för industriell ekonomi på Blekinge tekniska högskola, fokus på näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban ekonomi och agglomerationsekonomier och digitalisering.

Regeringen har fattat beslut om nya ledamöter i Tillväxtanalys vetenskapliga råd. Läs mer om dem här.

Läs vidare »

Studie presenteras idag: Så kan statliga riskkapitalsatsningar förbättras

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 12:00 CEST

Idag presenterar myndigheten Tillväxtanalys lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten Tänk tydligt tidigt! visar att ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag har stor betydelse för insatsernas effektivitet.

De regionala saminvesteringsfonderna, den nationella gröna fonden och den nationella holdingfonden har tillsammans en offentlig finansiering på 2,65 miljarder kronor. Insatserna genomförs inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera dessa insatser.

Medan det privata kapitalet har en tydlig inriktning på hög avkastning har de statliga riskkapitalsatsningarna en marknadskompletterande roll, ofta flera mål och ibland systempåverkande ambitioner. Rollen är inte enkel.

Tillväxtanalys nya ramrapport Tänk tydligt tidigt! visar på betydelsen av att lägga stor omsorg på förarbete och vara lyhörd för den regionala kontexten och även företagens och de privata investerarnas behov. Rapporten pekar på flera åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra förutsättningarna för effektiva policyinsatser inom riskkapitalområdet.

– Vår rekommendation är att regeringen strävar efter att ge så tydliga uppdragsbeskrivningar som möjligt till genomförandemyndigheter. Såväl problem som mål bör preciseras. Tidigare erfarenheter från området bör ingå som en naturlig del av planeringsunderlag. Dessutom bör andra policyinsatser inom området beaktas innan en ny åtgärd sjösätts, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung.

Ett fokus enbart på hög avkastning riskerar att komma i konflikt med statliga insatsers marknadskompletterande roll. Ju mer den statliga aktörens investeringar liknar den privata marknadens, desto större risk för undanträngning.

– Här menar vi att det är viktigt att tydliggöra vad den marknadskompletterande rollen konkret innebär i varje insats. Större uppmärksamhet bör även riktas mot efterfrågesidan när en insats utformas, till exempel företagarnas preferenser och kunskaper, säger Jörgen Lithander, analytiker på Tillväxtanalys.

För mer information:

Jörgen Lithander, analytiker och projektledare Tillväxtanalys

Tel: 010-447 44 54

E-post: jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se

Läs rapporten här.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Idag presenterar myndigheten Tillväxtanalys lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten Tänk tydligt tidigt! visar att ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag har stor betydelse för insatsernas effektivitet.

Läs vidare »

Forskning och utveckling i internationella företag 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 14:35 CEST

Stora svenska internationella koncerner genomförde FoU-verksamhet för totalt 79,6 miljarder kronor i världen under 2017. Det är en minskning med 0,3 miljarder jämfört med 2015. Deras FoU-utgifter i Sverige var 39,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,3 miljarder jämfört med 2015.

Utredningsassistent till Infrastruktur och investeringar

Nyheter   •   Maj 22, 2019 10:16 CEST

Är du intresserad av samhällsfrågor? Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik? Vi söker nu en utredningsassistent till avdelningen Infrastruktur och investeringar på Östersundskontoret. Läs mer om jobbet här

Vi söker en chef till Infrastruktur och investeringar

Nyheter   •   Maj 17, 2019 10:22 CEST

Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik? Har du förmåga att leda och inspirera kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation? Vi söker nu en chef för avdelningen Infrastruktur och investeringar på vårt huvudkontor i Östersund.

Antal konkurser minskade med 5 procent i april

Nyheter   •   Maj 15, 2019 08:30 CEST

Under april 2019 försattes 667 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 702 företag i mars 2018, en minskning med 5 procent. Det visar ny statistik från myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Strategisk kommunikatör
  • kahuriupn.clfafglkfoescgtrstomad@txbiljqlvbeaxaatacbnaudlyuxs.miselc
  • 010-447 44 45

  • Presskontakt
  • Generaldirektör
  • sopynjfxa.eadailltffungtg@uvtirhllcyvaipxtwfansbalnxysoa.stweyw
  • 010 447 44 10

Om Tillväxtanalys

Kunskap för tillväxt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.